Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων

 

Το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων (ΚΠΔ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 και έχει αναλάβει την ανάπτυξη, την απρόσκοπτη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου δεδομένων και φωνής του Πανεπιστημίου, με σκοπό την διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για το σύνολο των μελών του Πανεπιστημίου.

 

indexpixΣτις δραστηριότητές του εντάσσονται:

 • Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθμιση δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων
 • Σχεδιασμός της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του
 • Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις
 • Διαχείριση του ενεργού εξοπλισμού.
 • Διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών.
 • Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών
 • Ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και προγράμματα.
 • Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων δικτύων

Το ΚΠΔ λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά και στις υπόλοιπες δράσεις πληροφορικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δράση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», συμβάλλοντας στη διάχυση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Πλήροφορικής & Δικτύων

 

Κυριότερες Υπηρεσίες