ΚΠΔ-Κεντρική Σελίδα

Το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων (ΚΠΔ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 και έχει αναλάβει την ανάπτυξη, την απρόσκοπτη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου δεδομένων και φωνής του Πανεπιστημίου, με σκοπό την διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για το σύνολο των μελών του Πανεπιστημίου.

 

indexpixΣτις δραστηριότητές του εντάσσονται:

Το ΚΠΔ λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά και στις υπόλοιπες δράσεις πληροφορικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δράση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», συμβάλλοντας στη διάχυση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο.

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Πλήροφορικής & Δικτύων
Έντυπο 1: Αναφορά Προβλημάτων Υλικού
Έντυπο 2: Αναφορά Προβλημάτων Λογισμικού
Έντυπο 3: Αίτημα προμήθειας εξοπλισμού/λογισμικού
Έντυπο 4α: Εγγραφή Προπτυχιακού Φοιτητή
Έντυπο 4β: Εγγραφή Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Έντυπο 4γ: Εγγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα
Έντυπο 4δ: Εγγραφή Μεταδιδάκτορα / Επιστημονικού Συνεργάτη
Έντυπο 4ε: Εγγραφή Διδακτικού Προσωπικού
Έντυπο 4ζ: Αίτηση Εγγραφής
Έντυπο 4στ: Εγγραφή Διοικητικού Προσωπικού
Απολογισμός - Σχεδιασμός