Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει συσταθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) με βάση την υπ’ αριθ. 104325/20.12.2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, η οποία δημοσιεύτηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6862/29.12.2022/τ.Β΄). Η Μ.Ε.Ε. είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία οργανώνεται σε επίπεδο τμήματος, υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Ιδρύματος και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης.

Σκοπός & Έργο

Σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, καθώς και να προσθέτει αξία σε αυτό, ενισχύοντας τη δυνατότητα επίτευξης των στρατηγικών στόχων του, μέσω της αντικειμενικής και εύλογης διαβεβαίωσης και της συμβολής της στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.
Έργο της Μονάδας είναι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων (διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό έργο) και η παροχή συμβουλευτικών έργων και υπηρεσιών, κατόπιν έγκρισης του Πρύτανη κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Αρμοδιότητες

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 213 του ν. 4957/2022 και στο άρθρο 10 του ν. 4795/2021. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας είναι:
α) η αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου,
β) η σύνταξη εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου,
γ) η αξιολόγηση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας,
δ) η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων,
ε) η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου,
στ) η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων των διοικητικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και υπηρεσιακών μονάδων και δομών του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό αυτού,
ζ) η διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων στις διοικητικές υπηρεσίες, στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου και η κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου,
η) η υποβολή περιοδικής αναφοράς προς τον Πρύτανη και το Συμβούλιο Διοίκησης σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις προτάσεις των εσωτερικών ελέγχων,
θ) η σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού, οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και η αξιολόγησή τους, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών. Η Ετήσια Έκθεση συνοδεύεται από Γνώμη που υποβάλλεται στον Πρύτανη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4795/2021,
ι) ο έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου, καθώς και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κάθε φορέα ή οντότητας που υπάγεται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της διενέργειας των δαπανών και της διαχείρισης της ακίνητης, κινητής και διανοητικής περιουσίας του Πανεπιστημίου, με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον,
ια) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες, δομές και μονάδες του Πανεπιστημίου,
ιβ) η παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών, δομών και μονάδων του Πανεπιστημίου με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, της διαχείρισης κινδύνων (risk assessment) που απειλούν την επίτευξη των στόχων των επιμέρους υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal control),
ιγ) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από κάθε υπηρεσία, δομή, μονάδα του Πανεπιστημίου σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.

Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων και του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται όλες οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, τα συλλογικά όργανα αυτού, οι διαδικασίες και οι λειτουργίες του, τα εκτελούμενα σε αυτό έργα, καθώς και τα πληροφοριακά του συστήματα.
Ειδικότερα, η Μονάδα ασκεί τις αρμοδιότητές της πέραν των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λοιπών μονάδων και δομών του Ιδρύματος, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα του Κεφαλαίου ΚΘ’ του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και σε άλλους φορείς ή οντότητες που σχετίζονται με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε φορέα ή οντότητα.

Πρότυπα Λειτουργίας & Κανονιστικό Πλαίσιο

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Πανεπιστήμιο λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (International Professional Practices Framework - IPPF), όπως καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors - I.I.A.),
β) το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission),
γ) τις καλές πρακτικές που διαμορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή C.O.S.O και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).
Τα στελέχη της Μονάδας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να τηρούν:
α) τον Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και
β) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 - 9549187
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 70, ΤΚ 17676, Καλλιθέα Αττικής

Σχετικά Έγγραφα

Θεσμικό Πλαίσιο για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Μ.Ε.Ε. (Νόμος 4795.2021)
Σύσταση Μ.Ε.Ε. στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ Β΄ 6862.2022 )
Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου