Σκοπός

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών, το οποίο ιδρύθηκε το 2001 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος  του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αρ. συνδ. 372/17.10.2019) στις για την απόδοση τιμής στην εκλιπούσα Καθηγήτρια Αικατερίνη Μαριδάκη Κασσωτάκη, πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, αποφάσισε τη μετονομασία του Κέντρου Συμβουλευτικής, η ίδρυση του οποίου αποτελεί δική της πρωτοβουλία, σε “Κέντρο Συμβουλευτικής Αικατερίνη Μαριδάκη Κασσωτάκη”.
Η Καθηγήτρια Αικατερίνη Μαριδάκη Κασσωτάκη, είχε συμβάλει ουσιαστικά στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αφού είχε υπηρετήσει δύο φορές ως Αντιπρύτανης, αλλά και στην καθημερινή ζωή του, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος. Το σημαντικότερο επίτευγμα της προσπάθειάς της είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής που άφησε παρακαταθήκη στο Πανεπιστήμιο και το οποίο υπηρέτησε με μεγάλο πάθος.