Νομοθεσία

1. Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. (Ν 4009-6/9/2011)

2. Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. Αριθ. Φ.122.1/309/125673/Β2. (Αρ. Φ. 2436-2/11/2011)

3. Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. (Αρ. Φ. 2503-4/11/2011)

4.Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. (Ν 4076-10/08/2012)

5.Εγκύκλιος εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012 (18/09/2012).

6. Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική και επιστολική ψήφο για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Αριθ. Φ.122.1/764/112039/Β2) (2564 - 21/09/2012).