Ίδρυση - Διοίκηση

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση τόσο των πτυχιούχων όσο και των αποφοίτων λυκείου αποφάσισε (αποφ. Συγκλ. 272/24.03.2016) τη σύσταση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, για τη λειτουργία οργανωμένων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) σε ποικίλα επιστημονικά πεδία αιχμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με το ν. 4485/2017 ιδρύθηκε (ΦΕΚ 1140/28.03.2018, τ. Β') το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο ενισχύει τη διά βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, προκειμένου να συνεισφέρει στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε ποικίλα επιστημονικά πεδία αιχμής και στο υψηλό επίπεδο που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει. Σκοπός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι η καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και της κάθε μορφής διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων, με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας έτσι ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση της κινητικότητας, τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, την κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης και την εν γένει προσωπική ανάπτυξη.

Διοίκηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Tο νέο Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με έναρξη θητείας από τον Σεπτέμβριο 2021 είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρίστος Χαλκιάς
Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας Ανάπτυξης και Δια Βίου Μάθησης

Ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Έρευνας Ανάπτυξης και Δια Βίου Μάθησης είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ευθύμιος Καρύμπαλης
Καθηγητής

 

ΜΕΛΟΣ
Αικατερίνη Αντωνοπούλου
Εκπρόσωπος Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος Ευθύμιος Καρύμπαλης, Καθηγητής

 

ΜΕΛΟΣ
Μαρία Σκουρολιάκου
Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
(Αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής)

 

ΜΕΛΟΣ
Χρήστος Μιχαλακέλης
Εκπρόσωπος Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής
(Αναπληρωματικό μέλος Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ιστότοπο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:   https://lll.hua.gr/