Προγράμματα

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση τόσο των πτυχιούχων όσο και των αποφοίτων λυκείου αποφάσισε (αποφ. Συγκλ. 272/24-3-2016) τη σύσταση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για τη λειτουργία οργανωμένων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) σε ποικίλα επιστημονικά πεδία αιχμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με το ν. 4485/2017 ιδρύθηκε (ΦΕΚ 1140/28.03.2018, τ. Β') το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο ενισχύει τη διά βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, προκειμένου να συνεισφέρει στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε ποικίλα επιστημονικά πεδία αιχμής και στο υψηλό επίπεδο που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει. Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι η καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και της κάθε μορφής διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων, με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας έτσι ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση της κινητικότητας, τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, την κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης και την εν γένει προσωπική ανάπτυξη.