Προγράμματα

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση τόσο των πτυχιούχων όσο και των αποφοίτων λυκείου αποφάσισε (αποφ. Συγκλ. 272/24-3-2016) τη σύσταση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για τη λειτουργία οργανωμένων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) σε ποικίλα επιστημονικά πεδία αιχμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.