Η Εταιρία

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 ως Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ", με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (συνεδριάσεις 15/14.5.1992 και 40/23.2.1994)  και το μετοχικό της κεφάλαιο ποσού 58.694,06 ανήκει εξ ολοκλήρου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στο σκοπό και τις δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνονται:

 • η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από
  οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή, επ΄ ονόματι του Πανεπιστημίου
 • η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή
  αλλοδαπή, επ΄ονόματι του Πανεπιστημίου
 • η είσπραξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους
  (μελετών, γνωμοδοτήσεων κλπ είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρίας είτε όχι,
  εφόσον τα έσοδα αυτά ή η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες
  της Εταιρίας
 • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας
  του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.
Διοικητικό Συμβούλιο
 
 • Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Καθηγητής του Χαροκοπείου Παν.
 • Ανδρέας Κυριακούσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ομότιμος Καθηγητής του Χαροκοπείου Παν.
 • Απόστολος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Καθηγητής του Χαροκοπείου Παν.
 • Σταυρινός Βασίλειος, Μέλος του Δ.Σ., Συνταξιούχος, Ομότιμος Καθηγητής του Χαροκοπείου Παν.
 • Διονύσιος Χαροκόπος, Μέλος του Δ.Σ.
Ανθρώπινο Δυναμικό
 
Δημήτριος Σουλιώτης  (Γραμματεία – Λογιστήριο)
τηλ.: 2109549124 fax: 2109549112  email: jsouliotis [@] hua.gr