Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής

Η Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής ιδρύθηκε με το ΠΔ 77/2013 (ΦΕΚ 119/2013 τ. Α’) στην οποία εντάχθηκε το υπάρχον Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Η λειτουργία της Σχολής διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το ΦΕΚ 179/2014 τ. Β’ «Θέματα λειτουργίας Μονοτμηματικών Σχολών του Χροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το αρθρ. 9 παρ. 9 του Ν. 4009/2011, όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 8 με το αρθρ. 3 παρ. 5 του Ν. 4076/2012 και ισχύει»

Κοσμήτορας της Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής: Σμαραγδή Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής