Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας

Η Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας ιδρύθηκε με το ΠΔ 77/2013 (ΦΕΚ 119/2013 τ. Α’) στην οποία εντάχθηκε το υπάρχον Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Η λειτουργία της Σχολής διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το ΦΕΚ 179/2014 τ. Β’  «Θέματα λειτουργίας Μονοτμηματικών Σχολών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου», κατά το αρθρ. 9 παρ. 9 του Ν. 4009/2011, όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 8 με το αρθρ. 3 παρ. 5 του Ν. 4076/2012 και ισχύει.

Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας: Δημοσθένης Σ. Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.