Πανεπιστημιακά Όργανα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4692/2020 (Α'111), σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις με άμεση και μυστική ψηφοφορία για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 108182/Ζ1/21.08.2020 (Φ.Ε.Κ. 677/28.08.2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού παιδείας και Θρησκευμάτων, και την υπ’ αριθ. 88285/04.09.2020 απόφαση Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, οι Πρυτανικές Αρχές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2024 έχουν ως εξής:

Πρύτανις: Καθηγήτρια Μαρία Νικολαϊδη, e-mail: rector at hua dot gr

Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπελιώτης, e-mail: vrector_fin at hua dot gr

  • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας:

Καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, e-mail: vrector_acad at hua dot gr

  • Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας: 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μαλινδρέτοςe-mail: vrector_stud at hua dot gr

  • Αντιπρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης και Δια-βίου Εκπαίδευσης:

Καθηγητής Χρίστος Χαλκιάς, e-mail: vrector_research at hua dot gr

 

Γραφείο Πρυτανείας: τηλ. 210-9549 101/102/120, rector at hua dot gr

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει, τα Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος είναι η Σύγκλητος και το Πρυτανικό Συμβούλιο.

 

Σύγκλητος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 27.03.2024, Αριθμ. Πρωτ. 112997

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 30.11.2023, Αριθμ. Πρωτ. 111038

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 06.11.2023, Αριθμ. Πρωτ. 110365

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 18.09.2023, Αριθμ. Πρωτ. 109205

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 07/02/2023, Αριθμ. Πρωτ. 105014

Γραμματέας της Συγκλήτου: Ειρήνη Ευαγγέλου – Γράνικα

τηλ. 210 9549 120 e-mail: egranika at hua dot gr

 

Πρυτανικό Συμβούλιο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 05/02/2024, Αρ. πρωτ. 112093

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 07/02/2023, Αρ. Πρωτ. 105015

Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου: Ειρήνη Ευαγγέλου – Γράνικα

τηλ. 210 9549 120 e-mail: egranika at hua dot gr

 **************************************************************

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 26/09/2022, Αριθμ. Πρωτ. 102287

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 27/07/2022, Αρ. Πρωτ. 101512

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 27/07/2022, Αριθμ. Πρωτ. 101511

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 01/12/2021, Αριθμ. Πρωτ. 97089

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 01/12/2021, Αρ. Πρωτ. 97138

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 03/09/2021, Αριθμ. Πρωτ. 95203

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 01/09/2020, Αριθμ. Πρωτ. 88207

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 19/12/2019, Αριθμ. Πρωτ. 84339

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 02/12/2019, Αριθμ. Πρωτ. 83791

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 22/10/2019, Αριθμ. Πρωτ. 82684

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 10/09/2019, Αριθμ. Πρωτ. 81542

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 20/12/2018, Αριθμ. Πρωτ. 77534

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 25/10/2018, Αριθμ. Πρωτ. 76123

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 19/9/2018, Αριθμ. Πρωτ. 75331

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 30/11/2017, Αριθμ. Πρωτ. 70651

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 28/02/2017, Αριθμ. Πρωτ. 65919

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 06/10/2016, Αριθμ. Πρωτ. 63295

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 12/9/2016, Αριθμ. Πρωτ. 62796

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 27/7/2016, Αριθμ. Πρωτ. 62447

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 22/2/2016, Αριθμ. Πρωτ. 59972

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 26/1/2016, Αριθμο Πρωτ.: 59560

 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 15/1/2016, Αριθμο Πρωτ.: 59426

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 25/11/2015, Αριθμο Πρωτ.: 58517

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 03/09/2014, Αριθμο Πρωτ.: 50980

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 08/01/2014, Αριθμ. Πρωτ.: 46715