Πανεπιστημιακά Όργανα

Πρυτανικές Αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 15 του Ν. 4009/2011, ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.
Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ιδρύματος. Με την απόφαση ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο.

 

Πρύτανις: Καθηγήτρια Μαρία Νικολαϊδη, e-mail: rector at hua dot gr

 

 • Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης:

Καθηγητής  Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, e-mail: vrector_fin at hua dot gr

 • Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων:

Καθηγήτρια Κωνσταντία-Αικατερίνη Λαζαρίδη, e-mail: vrector_acad at hua dot gr

 • Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπελιώτης, e-mail: vrector_stud at hua dot gr

 

Γραφείο Πρυτανείας Τηλ. 210-9549 101/102/120, Fax. 210 9577050

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος του Χ. Π. αποτελείται από:

 • τον Πρύτανη
 • τους Κοσμήτορες των Σχολών
 • τους Προέδρους των Τμημάτων
 • εκπρόσωπο μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
 • εκπρόσωπο μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
 • εκπρόσωπο μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
 • εκπρόσωπο Διοικητικών Υπαλλήλων
 • εκπρόσωπο προπτυχιακών φοιτητών
 • εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Στη Σύγκλητο συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Δημοσθένης Παναγιωτάκος, η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγήτρια Κωνσταντία Αικατερίνη Λαζαρίδη, ο Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπελιώτης.

 

Γραμματέας της Συγκλήτου: Ειρήνη Ευαγγέλου – Γράνικα

τηλ. 210 9549 120 e-mail: egranika at hua dot gr

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 20/12/2018, Αριθμ. Πρωτ. 77534

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 25/10/2018, Αριθμ. Πρωτ. 76123

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 19/9/2018, Αριθμ. Πρωτ. 75331

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 30/11/2017, Αριθμ. Πρωτ. 70651

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 28/02/2017, Αριθμ. Πρωτ. 65919

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 06/10/2016, Αριθμ. Πρωτ. 63295

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 12/9/2016, Αριθμ. Πρωτ. 62796

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 27/7/2016, Αριθμ. Πρωτ. 62447

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 22/2/2016, Αριθμ. Πρωτ. 59972

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 26/1/2016, Αριθμο Πρωτ.: 59560

 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 15/1/2016, Αριθμο Πρωτ.: 59426

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 25/11/2015, Αριθμο Πρωτ.: 58517

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 03/09/2014, Αριθμο Πρωτ.: 50980

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 08/01/2014, Αριθμ. Πρωτ.: 46715