Πανεπιστημιακά Όργανα

Συμβούλιο Ιδρύματος

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 σε Ιδρύματα, όπως το Χ.Π., στα οποία ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας είναι μικρότερος από πενήντα, το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη: επτά εσωτερικά και τέσσερα εξωτερικά. Τα εσωτερικά μέλη, προέρχονται από το Ίδρυμα και απαρτίζονται από έξι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών του Ιδρύματος (που, προς το παρόν, δεν υπάρχει στο Συμβούλιο του Χ.Π).
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρύτανης και ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 Ν. 4009/2011, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού.

Πρυτανικές Αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 15 του Ν. 4009/2011, ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.
Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ιδρύματος. Με την απόφαση ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο.

Πρύτανις:

Καθηγήτρια Μαρία Νικολαϊδη 

e-mail: rector (at) hua.gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης:

Καθηγητής  Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος

e-mail: vrector_fin (at) hua.gr

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων:

Καθηγήτρια Κωνσταντία-Αικατερίνη Λαζαρίδη

e-mail: vrector_acad (at) hua.gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης:

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπελιώτης

e-mail: vrector_stud (at) hua.gr

Γραφείο Πρυτανείας Τηλ. 210-9549 101, 210-9549 102, 210-9549 120, Fax. 210 9577050

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος του Χ. Π. αποτελείται από:

  • τον Πρύτανη
  • τους Κοσμήτορες των Σχολών
  • τους Προέδρους των Τμημάτων
  • 1 έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών
  • 1 έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών
  • 1 έναν εκπρόσωπο των υποψηφίων διδακτόρων

Επίσης στη Σύγκλητο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο εκπρόσωπος της εκάστοτε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα αρθρ. 28 και 29 του ν. 4009/2011 (μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού προσωπικού), όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της κατηγορίας τους, οι οποίοι αναδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 4009/2011.

Στη Σύγκλητο συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Δημοσθένης Παναγιωτάκος, η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγήτρια Κωνσταντία Αικατερίνη Λαζαρίδη, ο Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπελιώτης.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, αντίστοιχα.

Η θητεία των μελών της Συγκλήτου ορίζεται ως τη λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους.

Γραμματέας της Συγκλήτου: Ειρήνη Ευαγγέλου – Γράνικα

τηλ. 210 9549 120 e-mail: egranika (at) hua.gr

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 30/11/2017, Αριθμ. Πρωτ. 70651

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 28/02/2017, Αριθμ. Πρωτ. 65919

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 06/10/2016, Αριθμ. Πρωτ. 63295

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 12/9/2016, Αριθμ. Πρωτ. 62796

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 27/7/2016, Αριθμ. Πρωτ. 62447

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 22/2/2016, Αριθμ. Πρωτ. 59972

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 26/1/2016, Αριθμο Πρωτ.: 59560

 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 15/1/2016, Αριθμο Πρωτ.: 59426

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 25/11/2015, Αριθμο Πρωτ.: 58517

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 03/09/2014, Αριθμο Πρωτ.: 50980

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 08/01/2014, Αριθμ. Πρωτ.: 46715