Διοικητικές Υπηρεσίες

 

Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου

Νικόλαος Τσούτσας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Τηλ. 210 - 9549113, Fax. 210 - 9577050


Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού


  •  Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

Τηλ. 210 - 9549126, Fax: 210 - 9577050, e-mail: uab_dpt at hua dot gr

Γραμματεία Συγκλήτου:

Τηλ. 210 - 9549120, Fax: 210 - 9577050, e-mail: egranika at hua dot gr

  • Τμήμα Προσωπικού  :

Τηλ. 210 - 9549121/126, Fax. 210 - 9577050  e-mail: tprosopikou at hua dot gr

  • Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων:

Τηλ. 210 - 9549110, Fax. 210 – 9577050, e-mail: tacad.foitmer at hua dot gr

  • Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας:

Τηλ. 210 - 9549221, Fax. 210 – 9577050, e-mail: tacad.foitmer at hua dot gr


Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Διευθυντής: Δημήτριος Κεφαλονίκας
Τηλ. 210 - 9549125, Fax. 210 - 9577050, e-mail: jkefalonika at hua dot gr

  • Τμήμα Λογιστηρίου:

Τηλ. 210 - 9549104, Fax: 210 - 9577050, e-mail:  fin_dpt at hua dot gr

  • Τμήμα Μισθοδοσίας:

Τηλ. 210 - 9549124, Fax: 210 - 9577050, e-mail: payroll_dpt at hua dot gr

  • Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας:

Τηλ. 210 - 9549134, Fax: 210 - 9577050, e-mail: proc_dpt at hua dot gr

Γραφείο Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

Τηλ. 210 - 9549356, Fax: 210 - 9577050, email: leni at hua dot gr


Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογραριασμού Κονδυλιών Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)

Τηλ. 210 - 9549124, Fax. 210 - 9577050, e-mail: elkexp at hua dot gr


Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων:

Τηλ. 210 - 9549102/108, Fax: 210 - 9577050, e-mail: proffice at hua dot gr


Τμήμα Μηχανοργάνωσης:

Τηλ. 210 - 9549201/302, email: huanoc at hua dot gr