Διοικητικές Υπηρεσίες

Νομική Υπηρεσία

Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου: Σπυρίδων Σκλήρης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Τηλ. 210 - 9549113, e-mail: sskli at hua dot gr


Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ειρήνη Ευαγγέλου – Γράνικα

Τηλ. 210 - 9549120, e-mail: egranika at hua dot gr


  •  Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

Τηλ. 210 - 9549120 / 137, e-mail: uab_dpt at hua dot gr

Γραμματεία Πρυτανικού / Συγκλήτου:

Τηλ. 210 - 9549120, e-mail: egranika at hua dot gr

  • Τμήμα Προσωπικού  :

Τηλ. 210 - 9549121 / 349,  e-mail: tprosopikou at hua dot gr

  • Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων:

Τηλ. 210 - 9549146, e-mail: studies at hua dot gr

  • Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας:

Τηλ. 210 - 9549221, e-mail: tacad.foitmer at hua dot gr

  • Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων:

Τηλ. 210 - 9549132, e-mail: proffice at hua dot gr


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Υποδομών

  • Τμήμα Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών και Αποδοχών:

Τηλ. 210 - 9549134 / 354 /259, e-mail: fin_dpt at hua dot gr, payroll_dpt at hua dot gr

Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης:

Τηλ. 210 - 9549104, email: fin_dpt at hua dot gr

  • Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας:

Τηλ. 210 - 9549119 / 229, e-mail: proc_dpt at hua dot gr

  • Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Υποδομών:

Τηλ. 210 - 9549201, e-mail: kpd at hua dot gr

  • Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ:

Τηλ. 210 - 9549356, email: leni at hua dot gr


Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας:

Τηλ. 210 - 9549126 / 160 / 147, email: modip at hua dot gr


Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογραριασμού Κονδυλιών Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)

Τηλ. 210 - 9549124, e-mail: elke at hua dot gr


Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας:

Τηλ. 210 - 9549110, e-mail: akaram at hua dot gr

Κεντρικό Πρωτόκολλο:

Τηλ. 210 - 9549101 / 102,  e-mail: protocol at hua dot gr