Εκλογικές Διαδικασίες

Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Οριστικός εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Οριστικός εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 21ης Νοεμβρίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 3ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 6ης Ιουλίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 6ης Ιουλίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 5ης Ιουλίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και αναπληρωτή/τριας του/της στη Συνέλευση Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 5ης Ιουλίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και αναπληρωτή/τρια του/της στη Συνέλευση Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 28ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και αναπληρωτή/τρια του/της στη Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 28ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και αναπληρωτή/τρια του/της στη Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 27ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών/τριων τους στη Σύγκλητο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 27ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των αναπληρωτών/τριων τους στη Σύγκλητο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών της 27ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των αναπληρωτών/τριων τους στη Σύγκλητο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι για τη διεξαγωγή των εκλογών της 21ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Τμήματος Ο.Β.Α. 2023-2024

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος Ο.Β.Α. 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.09.2023 ΕΩΣ 31.08.2024 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.09.2023 ΕΩΣ 31.08.2024 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι για τη διεξαγωγή των εκλογών της 13ης Δεκεμβρίου 2022 για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκλογικοί κατάλογοι για τη διεξαγωγή των εκλογών της 13ης Δεκεμβρίου 2022 για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ