ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το άρθρο 77, παρ. 3 του Ν. 4009/2011. (Αρ. Φ. 1759/30.05.2012)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 305/06-07-2017)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ, (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 303/07-06-2017)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 303/07-06-2017)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ, (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 302/09-05-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 299/07-03-2017) 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ, (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 299/07-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 299/07-03-2017)

 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»  (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 280/11.7.2016)