ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το άρθρο 77, παρ. 3 του Ν. 4009/2011. (Αρ. Φ. 1759/30.05.2012)

 

 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»  (Αριθμός Συνεδρίας Συγκλήτου 280/11.7.2016)