Μέχρι 03.11.2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

Αρ. Πρωτ: 69178
Αθήνα,02-10-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018


Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, το άρθρο 3.2 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, των αποφάσεων των υπ’ αριθμ. 293Α΄/9-12-2016 και 299 Α΄/7-3-2017 Συγκλήτων Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου καθώς και της απόφασης της υπ’ αριθμ. 64Α'/02-10-2017 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους από 03/10/2017 μέχρι και τις 03/11/2017 να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45)
θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:
1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
3. Αγωγή και Πολιτισμός

Για το πλήρες κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.