Συμπληρωματική Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ “Βιώσιμη Ανάπτυξη” 2017-18

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 75 θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για τις κατευθύνσεις:

  • Τοπική Ανάπτυξηafisa A3
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Αγωγή Καταναλωτή

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 12 μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν επίσης όσοι υπέβαλλαν αίτηση και δεν προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουλίου.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 06/09/2017 έως 18/09/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.dhee.hua.gr/index.php/el/anakoinoseis-prokirikseis-viosimi