Προσωπικά Δεδομένα

Θεσμικό Πλαίσιο

Στις 25/05/2018 τέθηκε σε εφαρμογή o Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, γνωστός ως ΓΚΠΔ/GDPR, με τον οποίο καθιερώθηκε ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πλέον, από τις 29/08/2019 ισχύει ο νόμος 4624/2019 με τον οποίο ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016. 

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συλλέγει δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα των πολίτων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών – εφαρμογών του και των φοιτητών του, των εργαζομένων και των συνεργατών του, καθώς επίσης και των λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμμορφώνεται πλήρως με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και αντιμετωπίζει με σεβασμό και ευαισθησία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων (Υποκείμενα των Δεδομένων) που επεξεργάζεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 70, ΤΚ 17676, Καλλιθέα Αττικής

Τηλέφωνο: 210-9549100

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 37 έως και 39 του ΓΚΠΔ, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 70, ΤΚ 17676, Καλλιθέα Αττικής

Τηλ: 210-9549187

Email: dpo@hua.gr 

Σχετικά Έγγραφα

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680

Νόμος 4624/2019

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων