Ενίσχυση των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών, μέσω της υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Διεθνοποίηση1Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην Πρόσκληση με τίτλο "Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", υπέβαλε πρόταση για την περαιτέρω ενίσχυση των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τα Τμήματά του.

Συγκεκριμένα, μέσω της πρότασης, πρόκειται να στηριχθεί άμεσα το Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο θα ενισχύσει ουσιαστικά και τα λοιπά Ξενόγλωσσα Προγράμματα που προσφέρουν τα Τμήματά του. Ειδικότερα, το Διακρατικό, Διιδρυματικό, Διατμηματικό ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης "Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society", το Ξενόγλωσσο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής "Digital Health and Analytics", καθώς και το νεοσυσταθέν Ξενόγλωσσο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής "Public Health & Nutrition".

Μέσω της συμμετοχής του στην εν λόγω δράση, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο πραγματοποιεί ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη ενός εκ των στρατηγικών του στόχων, που είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς του, μέσω της ενδυνάμωσης του διεθνούς του στίγματος.