Παράταση αιτήσεων ΠΜΣ TourHer 2020-2021

 

Παράταση έως 25.9.2020 για την προκήρυξη του Διακρατικού, Διιδρυματικού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού : Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (3ο Κύκλος Σπουδών)