Είσαι φοιτητής; ERASMUS + για κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +

Δράση : ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – SMP 2019/20

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – Οκτώβριος 2019

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση SMP 2019/20 για το τρέχων ακαδημαικό έτος, να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, αφού θα έχουν ενημερωθεί για τα ακόλουθα θέματα:

 

  •  Για τους όρους συμμετοχής, τον σκοπό της δράσης, τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής - Κριτήρια αξιολόγησης - προτεραιότητες (βλ. Την πρώτη πρόσκλησηlink 01 ).
  •  Τα μηνιαία ποσά επιχορηγήσεων ανά χώρα προορισμού (link 02).
  •  Για τίτλους γλωσσομάθειας και τον τρόπο απόδειξης τους (link 03 )
  •  Για τη γνώση χειρισμού Η/Υ και τον τρόπο απόδειξης τους ( link 04 )
  •  Για την Μοριοδότηση (link 5)

 

Ο Φάκελος Υποψηφιότηταςτου/της ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ συμπεριλαμβάνει, κατά σειρά τοποθέτησης στο Φάκελο Υποψηφιότητας:

 

  1. την Αίτηση(link 06)Η αίτηση θα πρέπει να είναι εκτύπωση διπλής όψεως(μπρος-πίσω). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.
  2. Βεβαίωση σπουδών & Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας (από τη Γραμματεία του προγράμματος σπουδών του/της φοιτητή/τριας) προαιρετικό: πρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή με κατάλογο μαθημάτων των οποίων περιμένει τα αποτελέσματα σύντομα (+για Υποψ. Διδακτ.: προσκόμιση βεβαίωσης επιβλέποντος καθηγητού)
  3. Τεκμήρια γλωσσομάθειας – απλά φωτοαντίγραφα του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια βρίσκεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, παρακαλούμε όπως μας καταθέσει βεβαίωση εκμάθησηςτης γλώσσας.
  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.λπ. αναφέρονται στην Αίτηση-Βιογραφικό Σημείωμα
  5. Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα, εφόσον υπάρχει. Εάν το γράμμα αποδοχής δεν κατατεθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και τις 31/12/2019.

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης


Η Επιτροπή 
ERASMUS θα ανακοινώσει το συγκεντρωτικό κατάλογο των επιλεγέντων/επιλεγεισών και των επιλαχόντων/επιλαχουσών φοιτητών/τριών.