Μέχρι 17.12.2018 Αιτήσεις για το ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Αρ. Πρωτ: 76695
Αθήνα, 19-11-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019


Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, το Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του εν λόγω Π.Μ.Σ., τεύχος Β. 3721 /31.08.2018, και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 98η /09-11-2018 Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους από 19/11/2018 μέχρι και τις 17/12/2018 να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
3. Πολιτισμική Αγωγή

Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.