ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 03.05.2018/αρ. πρωτ. :Γ-851-2018

 

ΑΘΗΝΑ, 03-05-2018
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:Γ-851-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 10/29-03-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» και κωδικό έργου (ΚΕ) 12018, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, εφαρμόζοντας την πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του Ιδρύματος και λαμβάνοντας υπόψη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τους διαθέσιμους χρηματικούς πόρους,

Κ Α Λ Ε Ι

το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), κατόχους διδακτορικού, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, των βαθμίδων του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, να υποβάλουν πρόταση για την υποστήριξη ερευνητικών ομάδων. Θα χρηματοδοτηθούν έως τέσσερις (4) ερευνητικές προτάσεις, μια (1) για κάθε Τμήμα και μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ εκάστη (20.000 ευρώ συνολικά).

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.